พระผงพิมพ์มหาปราบ


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวหน้าโรยผงตะไบและเกศาด้านหลังฝังปิดตาพังพะกาฬทองคำเล็ก จำนวนสร้าง ๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อมังคุด หลังฝังพญาเหล็กและพลอย จำนวนสร้าง ๑๐๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดหน้าเกศาหลังฝังหลักชัยทองคำเล็ก จำนวนสร้าง ๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวขี้ม้า จำนวนสร้าง ๒๙๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำตาล จำนวนสร้าง ๓,๙๕๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดปิดนากในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๖๖ องค์


พระผงมหาปราบเนื่้อทรงกลด จำนวนสร้าง ๑๑,๒๘๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียว จำนวนสร้าง ๕,๐๑๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเปลือกมังคุด จำนวนสร้าง ๑,๒๙๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหน้าปิดเงินในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๔๓๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดหน้าโรยผงตะไบหลังฝังปรกสุริยน จำนวนสร้าง ๑๔๖ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหลังฝังตะกรุดสาริกาเงินคู่สั้น จำนวนสร้าง ๑๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๑,๓๓๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๗๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๑๑๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวหลังฝังเม็ดทองแดง จำนวนสร้าง ๑๐๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหลังฝังเม็ดทองแดงและพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๔๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงินโรยผงตะไบหลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๗๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวโรยผงตะไบหลังฝังตะกรุดสาริกาทองคำและเงิน จำนวนสร้าง ๒๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดหลังฝังหลักชัยทองแดง จำนวนสร้าง ๒๕๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดหลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๒๖๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงินหลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๑๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงินโรยผงตะไบหลังฝังพญาเหล็กคู่ จำนวนสร้าง ๘๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดโรยผงตะไบหลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดง หน้าฝังเม็ดเงิน หลังฝังเม็ดเงิน จำนวนสร้าง ๔๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดปิดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๕๑๖ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อเขียวปิดทอง จำนวนสร้าง ๕๓๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดงหน้าฝังเม็ดทองแดง จำนวนสร้าง ๑๕๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเหลืองโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๔ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อเหลืองปิดเงิน จำนวนสร้าง ๕๗๗ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อเขียวปิดนาก จำนวนสร้าง ๕๓๕ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อเขียวปิดเงิน จำนวนสร้าง ๕๓๕ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อเหลืองปิดนาก จำนวนสร้าง ๕๗๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดง จำนวนสร้าง ๕,๖๙๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงิน จำนวนสร้าง ๔,๗๔๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดเงินในพิมพ์ หลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๒๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดเงินในพิมพ์ หลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดงโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๑๐๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๒๘๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๓๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงินโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๕๐๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดงหน้าฝังเม็ดเงิน จำนวนสร้าง ๖๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำหลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๔๘๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดงหลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๕๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดงหลังฝังเม็ดเงิน จำนวนสร้าง ๔๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวหลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๘๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดหลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๕๓๐ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อน้ำเงินปิดเงิน จำนวนสร้าง ๖๔๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลดโรยผงตะไบ หลังฝังตะกรุดสาริกาทองคำและเงิน จำนวนสร้าง ๕๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดง หลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๓๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดง หลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๓๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำ หลังฝังบินเดี่ยว จำนวนสร้าง ๔๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงินโรยผงตะไบ หลังฝังตะกรุดสาริกาทองคำและเงิน จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงินหลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๔๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังเม็ดทองแดง จำนวนสร้าง ๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดเงินในพิมพ์ หลังฝังพญาเหล็กคู่ จำนวนสร้าง ๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองในพิมพ์ หลังฝังตะกรุดสาริกาเงินคู่ จำนวนสร้าง ๖๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๑๒๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงิน หลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อน้ำเงิน หลังฝังพญาเหล็กและตะกรุดสาริกาทองแดง จำนวนสร้าง ๗๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำ หลังฝังตะกรุดสาริกาเงินยาวคู่ จำนวนสร้าง ๕๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเหลือง จำนวนสร้าง ๕,๓๔๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำ หลังฝังเม็ดเงิน และพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๕๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด ปิดเงินในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๙๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๒๖๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๑๒๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังพระชัยวัฒน์ จำนวนสร้าง ๑๓๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำ หลังฝังเม็ดทองแดงจำนวนสร้าง ๖๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวโรยผงตะไบหลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเหลืองโรยผงตะไบ หลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๗๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๕๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด ปิดทองในพิมพ์ หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๑๙ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดเงินในพิมพ์ หลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงและพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๗๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดนากในพิมพ์ หลังฝังหลักชัยทองแดง จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดนากในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๒๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อแดง หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๔๗ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดเงินในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๑๒๒ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดนากในพิมพ์ หลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๒๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดเงินในพิมพ์ หลังฝังหลักชัยทองแดง จำนวนสร้าง ๓๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเหลืองโรยผงตะไบ หลังฝังพญาเหล็กคู่ จำนวนสร้าง ๑๕ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด หลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๑๐๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองในพิมพ์ หลังฝังตะกรุดสาริกาทองคำคู่ จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดนากในพิมพ์ หลังฝังตะกรุดสาริกาทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๑๑ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองในพิมพ์ หลังฝังหลักชัยทองแดง จำนวนสร้าง ๒๔ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองปิดเงินในพิมพ์ หลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๓ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อทรงกลด กดวันเพ็ญ ปิดทองในพิมพ์ หลังฝังปรกสุริยัน จำนวนสร้าง ๒๘ องค์


พระผงมหาปราบเนื้อเขียวหน้าแดง หลังฝังหลักชัยตะกั่ว จำนวนสร้าง ๘๖ องค์


พระผงมหาปราบหน้าปิดทองเงินนากในพิมพ์ เนื้อดำปิดนาก จำนวนสร้าง ๔๓๘ องค์


มหาปราบปฐมฤกษ์ หน้า หลัง จำนวนสร้างรวมก้ัน ๑๕๓ องค์

มหาปราบปฐมฤกษ์หน้าเขียวหลังตะกรุดทองคำคู่


มหาปราบปฐมฤกษ์หน้าเทาน้ำตาลหลังเทาฝังตะกรุดทองคำคู่


มหาปราบปฐมฤกษ์หน้าเทาหลังเทาฝังตะกรุดทองคำคู่


มหาปราบปฐมฤกษ์หน้าดำเขียวหลังเขียวฝังตะกรุดทองคำคู่


มหาปราบปฐมฤกษ์เนื้อน้ำตาลหลังตะกรุดทองคำคู่


มหาปราบปฐมฤกษ์หน้าแดงน้ำตาลหลังน้ำตาลตะกรุดทองคำคู่


อื่นๆ