พรหม ๔ หน้า


สร้างปี ๒๕๔๐ มี ๒ แบบ คือ เนื้อผง สร้างจำนวน ๒๒,๐๐๐ องค์ และ เนื้อโลหะ แบ่งเป็น เนื้องเงิน สร้างจำนวน ๕๐ องค์ เนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน ๒,๐๐๐ องค์

01 พรหม ๔ หน้า 01.1 พรหม ๔ หน้า
เนื้อเงิน

02 พรหม ๔ หน้า
เนื้อโลหะผสม

03 พรหม ๔ หน้า
เนื้องเงิน

04 พรหม ๔ หน้า
เนื้อโลหะผสม

สร้างปี ๒๕๔๒ มี ๒ เนื้อ คือ เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๑๐๐ เหรียญ และ
เนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน ๕๐๐ เหรียญ