ตัวเกิด


ตัวเกิดกะลาตาเดียว จำนวนสร้าง ๓๐๐ อัน


ราหู เนื้อกะลาตาเดี่ยว จำนวนสร้าง ๒๐ อัน


ราหูเนื้อไม้ จำนวนสร้าง 120 อัน