ผ้ายันต์ไหว้ครูปี ๒๕๕๔


ผืนใหญ่ สร้าง ๒๐๐ ผืน


ผืนเล็ก สร้างสีละ ๕๐๐ ผืน แบบที่ ๑


ผืนเล็ก สร้าง ๓,๐๐๐ ผืน แบบที่ ๒